MSU

ระบบกรองอากาศ
แบบแยกส่วน

MSU เป็นหน่วยการจัดหาแบบแยกส่วน หน้าที่ของ MSU คือการจ่ายอากาศที่สะอาดจากภายนอกไปยังตู้พ่นเพื่อปรับสมดุลแรงดันภายใน ตัวเครื่องถูกสร้างขึ้นด้วยตัวเป่าลมดูดและตัวกรอง 2 ขั้นตอน

ขนาด MSU